Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2018

Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 00217426, місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 79, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі-збори), які відбудуться 18 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 79, у приміщені нового інженерного корпусу, 2-й поверх, зала засідань. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-00. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-55 годин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12 квітня 2018.

Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та визначення термінів ії повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії- Шут Валентина Вікторівна, Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович, Вирізуб Євген Олександрович. 2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії в даному складі до моменту закриття цих зборів.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих зборах

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства   за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017р

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи  в 2017 році та формування фондів товариства у 2018 році

Проект рішення: У зв’язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. Формування фондів не здійснювати.

8. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства.

Проект рішення: 1. Змінити тип ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Затвердити Статут товариства у новій редакції. 3. Уповноважити генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства

10. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства, Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та уповноважити генерального директора товариства підписати ці положення.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства у складі: Макаркіна Віталія Володимировича, Юр'єва Михайла Павловича, Парового Олександра Миколайовича, Трошіна Вадима В’ячеславовича, Лосовського Геннадія Йосиповича.

12.   Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити генерального директора товариства на їх підписання

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у складі: Швейкіної Наталії Володимирівни., Мончаківського Євгена.Валентиновича, Розвадовської Надії Олексійовни.

15. Про обрання членів Ревізійної комісїї Товариства

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами з членами Ревізійної комісії.         

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами з членами Ревізійної комісії, та уповноважити генерального директора товариства на їх підписання.

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення. 2. Уповноважити Генерального директора або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська 79, кабінет 29 будівлі бухгалтерії; а в день проведення чергових загальних зборів також за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лосовський Г.Й. Довідки за телефоном (04143)7-56-35.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою:  www.progress.ua. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також  надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 11 996 800 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 11 170 326 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

293019

174821

Основні засоби (за залишковою вартістю)

42425

42084

Запаси

113460

61595

Сумарна дебіторська заборгованість

104253

49720

Гроші та їх еквіваленти

6666

4896

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-22649

-24798

Власний капітал

62414

60265

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

35990

35990

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

18930

24777

Поточні зобов'язання і забезпечення

211675

89779

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2149

-12708

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11996800

7984755

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,179

-1,592

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор          ________   Щесняк I.В.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано в Бюлетні "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 51(2804) від 15.03.2018.

Вернуться к списку