Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
2 Марта 2017

Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 00217426, місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 79, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі-збори), які відбудуться 6 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 79, у приміщені нового інженерного корпусу, 2-й поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-00. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-55 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   станом на 24 годину 31 березня 2017 року за три робочих дня до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів мати при собі документ-паспорт, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних зборів акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру в реєстрації.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.

2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році.

7. Про припинення повноважень Наглядової товариства.

8. Про обрання Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2016 році.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішень з проекту порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії- Шут Валентина Вікторівна, Члени комісії- Бевза Андрій Сергійович, Вирізуб Євген Олександрович .

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

2.Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

4. Затвердити Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

6. У зв’язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

7. Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства у складі: Щербини Оксани Віталіївни, Юр'єва Михайла Павловича, Парового Олександра Миколайовича, Трошіна Вадима В’ячеславовича, Лосовського Геннадія Йосиповича.

8. Члени Наглядової ради Товариства обираються кумулятивним голосуванням.

9. Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити генерального директора товариства на їх підписання.

10. Затвердити договори, укладені товариством в 2016 році, а саме: договір безпроцентної поворотної позики на суму 18 550 500,00 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), договір №209 на суму 83 100 доларів США, договір №018477 на поставку продукції на суму 36 000 000 грн., контракт купівлі-продажу №6-1637/2/А на суму 112 547 доларів США, договір купівлі-продажу на поставку продукції на суму 6 000 000 грн.,

договір №189/ОД/КВ/16 на поставку на суму 15 000 000 грн., додаткову угоду №1 до договору поставки №П-462860 від 24.10.2016 про збільшення суми договору на 7 000 000 грн, для закупівлі металупрокату, договір №24/17 на постачання природного газу, договір купівлі-продажу від 13.12.2016 на суму 1 780 000 грн., контракт №6-1637/15/А від 27 липня 2016 року на поставку продукції на суму 320 175,00 Євро, Контракт № Д6-4259/1 від 22.02.2016 року на поставку продукції на суму 3 623 376,00грн., Контракт № Д6-1326/1 від 02.03.2016 року на поставку продукції на суму 3 609 600,00грн.

11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

11.2. Уповноважити Генерального директора або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у п.11.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Попередній період

Звітний період

Всього активів

117405

174821

Основні засоби

44358

42084

Довгострокові фінансові інвестиції

8802

8787

Запаси

35001

61595

Сума дебіторської заборгованості

22554

49720

Грошові кошти та їх еквіваленти

1623

4896

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-33914

-24798

Власний капітал

21493

60265

Статутний капітал

7198

35990

Довгострокові зобов’язання

19959

24777

Поточні зобов’язання

75953

89779

Чистий прибуток (збиток)

-26041

-12708

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2399360

7984755

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників

1016

998

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.progress.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення чергових Загальних зборів -у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства за адресою: 13300, м. Бердичів, Житомирської обл., вул. Європейська 79, кабінет 29 будівлі бухгалтерїї; а в день проведення чергових загальних зборів також за місцем їх проведення   (м. Бердичів, Житомирська обл., вул. Європейська, 79, Новий інженерний корпус, 2-й поверх, зала засідань).

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Юр’єв М.П. Підсумки голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті - www.progress.ua протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів. Довідки за телефоном (04143) 7-56-35

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства опубліковано в Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40 (2545) від 28.02.2017 року.

  

Генеральний директор                                                                                  І.В. Щесняк

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку